รายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีน สำหรับนักศึกษา มจพ.

ศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ภายใต้กระทรวง อว. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  เพจ กองกิจการนักศึกษา มจพ.


รายชื่อนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ (เฉพาะนักศึกษาที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี)
ค้นหาด้วยรหัสนักศึกษา หรือ หมายเลขประจำตัวประชาชน ในช่อง Search
ข้อมูลไม่ถูกต้อง แจ้งแก้ไขข้อมูลที่ covid19info@op.kmutnb.ac.th
ข้อมูลรายชื่อไม่ real-time อัพเดตข้อมูลเวลา 12.00 น. และ 16.00 น.
หมายเหตุ ไม่ได้แสดงข้อมูลหมายเลขประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์
นักศึกษาโปรดตรวจสอบข้อมูลหมายเลขประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ ในอีเมลที่ได้รับหลังจากกรอกข้อมูล

ชื่อ - นามสกุล รหัสนักศึกษา อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ คณะ จังหวัดที่พักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน วันที่ที่ได้รับจัดสรร