สรุปข้อมูลการสนับสนุนช่วยเหลือบุคลากร นักศึกษา และผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)1. การปรับลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และเงินอุดหนุนการศึกษา
      มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ปกครองนับตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา
ปีการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าปรับล่าช้า
ทุกระดับ
ค่าคืนสภาพกรณีพ้นสภาพเพราะไม่ลงทะเบียน ค่าขอเอกสารทางการศึกษา
ปวช. ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ปวช. ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
ฤดูร้อน/2562 *ลด 50% *ลด 25% ยกเว้น - - - ยกเว้นโดยจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะกิจช่วงปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว
1/2563 นักศึกษาเก่าลด 10%
นักศึกษาใหม่ยังไม่ลด
จัดเก็บ จัดเก็บ จัดเก็บ จัดเก็บ
2/2563 นักศึกษาเก่าลด 10%
นักศึกษาใหม่ยังไม่ลด
จัดเก็บ ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น
ฤดูร้อน/2563 ลด 50% **ลด 25% ยกเว้น - - -
1/2564 ช่วงเข้าระบบ Refund
ปกติลด 5,000 บาท
EP ลด 10,000 บาท
ช่วงเข้าระบบ Refund
ลด 50% (รัฐ 30%, มหาวิทยาลัย 20%)
จัดเก็บ ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น
ช่วงหลังระบบ Refund
ลด 20%
ช่วงหลังระบบ Refund
ลด 20%
2/2564 ลด 20% จัดเก็บ ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น
หมายเหตุ   *เว้นการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากขยายระยะเวลาการวัดและประเมินผลการศึกษา 150 วันนับจากวันอนุมัติผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2
             **บัณฑิตวิทยาลัยเว้นการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากขยายระยะเวลาการวัดและประเมินผลการศึกษา 150 วัน นับจากวันอนุมัติผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2

ปีการศึกษา 2562 ***ขยายระยะเวลาการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ครบระยะเวลาสองเท่าของหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ไปอีก 1 ปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2563 ***ขยายระยะเวลาการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ครบระยะเวลาสองเท่าของหลักสูตร ปีการศึกษา 2562, 2563 ไปอีก 1 ปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2564 ***ขยายระยะเวลาการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ครบระยะเวลาสองเท่าของหลักสูตร ปีการศึกษา 2562, 2563, 2564 ไปอีก 1 ปีการศึกษา

2. การขยายระยะเวลาการวัดและประเมินผลการศึกษา
ปีการศึกษา ภาคการศึกษา จำนวนวันที่ขยาย มติสภามหาวิทยาลัย
2562 ภาคการศึกษาที่ 2 150 วัน นับจากวันอนุมัติผลการศึกษา ทุกระดับการศึกษา ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
ภาคฤดูร้อน 60 วัน นับจากวันอนุมัติผลการศึกษา ระดับปวช. และปริญญาตรี
2563 ภาคการศึกษาที่ 2 - 150 วัน นับจากวันอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564
2564 ภาคการศึกษาที่ 1 - 60 วัน นับจากวันอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564

3. การขยายระยะเวลาการถอนวิชาเรียน โดยไม่นำหน่วยกิตมาคิดค่าระดับคะแนนเป็นกรณีพิเศษ (ไม่ติด W) (ตามระเบียบ/ข้อบังคับกำหนดภายใน 12 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ)
ปีการศึกษา ภาคการศึกษา การดำเนินการ มติสภามหาวิทยาลัย
2563 ภาคการศึกษาที่ 2 ทุกระดับการศึกษา เป็นวันสุดท้ายก่อนสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
2564 ภาคการศึกษาที่ 1 ทุกระดับการศึกษา เป็นวันสุดท้ายก่อนสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564
2565 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ทุกระดับการศึกษาจนถึงก่อนสอบปลายภาคการศึกษา ประมาณ 3 สัปดาห์ หรือตามระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

4. การขยายระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา
ปีการศึกษา การดำเนินการ ขยายระยะเวลา มติสภามหาวิทยาลัย
2562 นักศึกษาที่ครบระยะเวลาสองเท่าของหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ให้ขยายระยะเวลาไปอีก 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
2563 นักศึกษาที่ครบระยะเวลาสองเท่าของหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 และ 2563 ให้ขยายระยะเวลาไปอีก 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564
2563 นักศึกษาที่ครบระยะเวลาสองเท่าของหลักสูตรในปีการศึกษา 2562, 2563 และ 2564 ให้ขยายระยะเวลาไปอีก 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565

5. การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา
ปีการศึกษา การดำเนินการ มติสภามหาวิทยาลัย
2563 ก่อนสอบปลายภาคการศึกษา 30 วัน ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563
2564 ก่อนสอบปลายภาคการศึกษา 30 วัน หรือตามระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา เป็นกรณีพิเศษ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564
2565 ก่อนสอบปลายภาคการศึกษา 30 วัน หรือตามระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา เป็นกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

6. การขยายระยะเวลาการคืนเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย
ปีการศึกษา ระดับ การดำเนินการ มติสภามหาวิทยาลัย
2563 ปวช. และปริญญาตรี ยื่นคำร้องภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 และครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564
บัณฑิตศึกษา ยื่นคำร้องภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันอนุมัติผลให้สำเร็จการศึกษา

7. การปรับลดค่าหอพักนักศึกษา
ปีการศึกษา การดำเนินการ มติสภามหาวิทยาลัย
2564 ร้อยละ 50 ในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

8. การจัดทำประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบบกลุ่ม เป็นเวลา 1 ปี
    8.1 นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีสถานะเป็นนักศึกษา จำนวนประมาณ 28,412 คน
    8.2 บุคลากรทุกกลุ่ม จำนวนประมาณ 2,987 คน
    (มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563)


9. การมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564
    9.1 ได้รับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่า มจพ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ และส่วนงานวิชาการภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 4,961 ทุน ทุนละ 5,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,805,000.00 บาท
    9.2 ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 87 ทุน ทุนละ 5,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 435,000.00 บาท

10. การจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระยะเวลา รายการ มติสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 3 เมษายน 2564 ถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
นักศึกษาที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลจากแหล่งอื่นได้ หรือมีส่วนต่างจากการเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์ที่ตนได้รับตามจริง แต่ทั้งนี้ ไม่เกิน 10,000 บาท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ถึง
ภาคการศึกษาที่ 2/2564
มหาวิทยาลัยจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID - 19 คนละไม่เกิน 5,000 บาท โดยเป็นการจ่ายเพียงครั้งเดียว ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564
นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID - 19 จำนวน 219 คน x 5,000.00 บาท = 1,095,000.00 บาท + ค่ารักษาพยาบาล 18,385.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 1,113,385.00 บาท

สรุปจำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับเงินเยียวยาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ลำดับ ประเภท จำนวนที่ขอรับเงินเยียวยา/ค่ารักษาพยาบาล จำนวนที่อยู่ระหว่างประสานการรับเงินเยียวยา
จำนวน
(คน)
เงินเยียวยา
(5,000 บาท)
ค่ารักษาพยาบาล
(ไม่เกิน 10,000 บาท)
รวมจำนวนเงิน
(บาท)
จำนวน
(คน)
จำนวนเงิน
(บาท)
รวมจำนวนเงิน
(บาท)
1 นักศึกษา มจพ. 219 5,000 1,095,000 0 5,000 -
18,385
2 บุคลากร มจพ. 16 5,000 80,000 0 - -
รวม 235 18,385 1,175,000
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,193,385
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565