ประกาศวันที่ รับฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 2 หรือกระตุ้น เข็ม 3 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของ มจพ.
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงพยาบาลรามาธิบดี
ระหว่างเวลา 08.00 - 14.00 น.

วันที่ 18, 26, 27, 28, 29, 31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2565 (แล้วแต่บุคคล) ตรวจสอบวันที่ที่เข้ารับวัคซีนหลังชื่อตนเอง
นักศึกษาที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
Download ที่ https://drive.google.com/file/d/1Er_ZKuP2pfDg3GCNYuDhSfy8xhQ3vfXX/view


💥💥หากลงทะเบียนจองแล้ว..รบกวนไม่ยกเลิกเนื่องจากได้เตรียมวัคซีนไว้สำหรับท่านแล้ว

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สอบถามผ่าน เพจกลุ่มงานบริการสุขภาพ มจพ.

นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  เพจ กองกิจการนักศึกษา มจพ.


วัน-เวลาที่ลงทะเบียน ชื่อ - นามสกุล รหัสนักศึกษา / email หมายเลขโทรศัพท์ คณะ วันที่รับวัคซีน