โครงการสร้างเครื่องผลิตออกซิเจนจากอากาศ เพื่อจ่ายตามท่อและบรรจุลงถังให้กับโรงพยาบาล

การติดตั้งเครื่องผลิตออกซิเจนพร้อมระบบแบบจ่ายตามท่อและบรรจุลงถังได้พร้อมกันจะช่วยบรรเทาปัญหาออกซิเจนได้โดยสามารถเติมออกซิเจนลงถังได้เร็วพอสำหรับอัตราการใช้งาน และยังช่วยเพิ่มลายน์ท่อเข้าไปบริเวณบางส่วนที่ยังไม่มีการเดินลายน์ท่อออกซิเจนไว้ ทั้งนี้ผู้บริหารโรงพยาบาลกลางได้มองถึงประโยชน์ในวงที่กว้างที่จะเกิดกับโรงพยาบาลใกล้เคียงเช่นกัน รวมถึงโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เช่นโรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และศูนย์เอราวัณที่ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ตั้งอยู่ในรัศมีไม่เกิน 8 กิโลเมตร สามารถมาขอเติมออกซิเจนบรรจุลงถังได้ในระยะไม่ไกล เพื่อนำไปช่วยบรรเทาอาการของผู้ป่วยได้ทั้งในโรงพยาบาลและที่กักตัวอยู่ที่บ้านได้

ระบบผลิตออกซิเจน ณ สถานที่ สำหรับโรงพยาบาลใช้เทคโนโลยีดูดซับแบบสลับความดัน ให้ความบริสุทธิ์ของออกซิเจนร้อยละ 94±1 โดยปริมาตร ระบบผลิตออกซิเจนประกอบด้วย 5 หน่วยหลัก
(1) หน่วยเตรียมอากาศแห้ง
(2) หน่วยผลิตออกซิเจนจากอากาศ
(3) หน่วยบรรจุออกซิเจนลงถังออกซิเจน
(4) ระบบสลับการจ่ายออกซิเจนระหว่างลายน์ท่อและถังออกซิเจน
(5) ระบบตรวจวัดและควบคุมอัตโนมัติด้วย เครื่องวัดระดับออกซิเจนแบบออนไลน์ PLC และ iOT สำหรับการควบคุมการทำงานผ่านหน้าจอ interface
โดยมีการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมให้มีการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติเพื่ออำนวยสะดวกต่อผู้ใช้งานโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ รวมเข้ามาควบคุมผ่านอุปกรณ์ PLC กลาง ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการทำงานของระบบได้อย่างสะดวก เครื่องผลิตออกซิเจนจากอากาศ ได้รับการรับรองมาตรฐาน Medical Electronic Equipment: IEC 60601-1 จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) เมื่อปี 2562 และเครื่องวัดระดับออกซิเจนได้รับการรับรอง Certificate of Calibration จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (National Institute of Metrology, Thailand) เมื่อปี 2562

รายละเอียดโครงการ: คลิก

“Bring the KMUTNB Innovations for benefits of mankind”

นวัตกรรมเครื่องผลิตออกซิเจนจากอากาศ

โครงการติดตั้งระบบผลิตออกซิเจนจากอากาศเพื่อโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 3

  ศาตราจารย์ ดร. จันทรพร ผลากรกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรังศี เดชเจริญ
  รองศาสตราจารย์ ดร. จุฬาลักษณ์ ค้าไม้
  รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศิริ ทองผดุงโรจน์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ
  ดร. จิรวุฒิ เบญจนราสุทธิ์
  นายณัฐพล อาจหาญ
  อาจารย์ทวีวัฒน์ อาจหาญ
  ผู้ประสานงานโครงการ: คุณวธูทิพย์ สังข์ด้วง (JJ)
  โทร: 083-640-9094
  Email: whathuthip2536@gmail.com
  LINE ID: whathuthip
  Line official account: @216ykgkh (Oxygen research)
ขอรับนวัตกรรม สมทบทุนนวัตกรรม