ผลิตสื่อวิดีโอการสอนด้วยตนเอง ด้วยโปรแกรม OCAM


จัดทำโดย อาจารย์ ดร.สมคิด แซ่หลี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
Link สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม OCAM https://ohsoft.net/eng/ocam/download.php?cate=1002

การบันทึกการสอนด้วย OBS

ตอนที่ 1

จัดทำโดย อาจารย์ ดร.สมคิด แซ่หลี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ตอนที่ 2

จัดทำโดย อาจารย์ ดร.สมคิด แซ่หลี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา