การใช้โปรแกรม Zoom ในการจัดการเรียนการสอน


จัดทำโดย นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

การใช้โปรแกรม Microsoft Team ในการจัดการเรียนการสอน


จัดทำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป แสงซ้าย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

วีดีโอสอนการใช้งาน Google Meet

วีดีโอสอนการใช้งาน Google Meet โดยอาจารย์ ดร.พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา     คลิกเข้าดูวีดีโอการสอน...