• เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการจัดการเรียน การสอนในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงการมอบหมายงานต่างๆ เพื่อลดการเดินทาง และลดการรวมเป็นกลุ่ม