รายงานผลการดำเนินงานของนวัตกรรมที่ได้รับเงินจากกองทุนที่ ชื่อนวัตกรรม ชื่อเจ้าของผลงาน บันทึกข้อตกลงเลขที่ งบประมาณ (บาท) ผลการดำเนินงาน
1 โครงการจัดทำตู้ตรวจโรคโควิด-19 ความดันบวก สำหรับถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารและโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จำนวน 2 ตู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน KMUTNB-63-COVID-01 170,000.00 - วันที่ 19 มิถุนายน 2563 มอบให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
ลิ้งก์ข่าว https://bit.ly/3lZ4k3L
- วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
ลิ้งก์ข่าว https://bit.ly/3jpoB0W
3 ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวีเพื่อใช้แก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 26 เครื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น KMUTNB-63-COVID-02 104,000.00 - โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 3 เครื่อง
- โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 4 เครื่อง
- โรงพยาบาลพุทธโสธร 3 เครื่อง
- โรงพยาบาลศิริราช 5 เครื่อง
- โรงพยาบาลบาเจาะ 3 เครื่อง
- โรงพยาบาลระแงะ 3 เครื่อง
- โรงพยาบาลสุไหงโกลก 1 เครื่อง
- โรงพยาบาลลำพูน 1 เครื่อง
- โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1 เครื่อง
- โรงพยาบาลพุทธชินราช 2 เครื่อง
ลิ้งก์ข่าว https://shorturl.asia/bFk2E
3 โครงการจัดทำต้นแบบหุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอย (ULV) รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร วังฉาย
KMUTNB-64-COVID-01 70,000.00 - วันที่ 23 เมษายน 2564 อธิการบดี มจพ. รับมอบหุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอย (ULV)
ลิ้งก์ข่าว https://shorturl.asia/0lgEt
4 โครงการจัดทำเครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติมอบให้วัดมัชฌันติการาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร วังฉาย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี
KMUTNB-64-COVID-02 90,000.00 - วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 มอบให้วัดมัชฌันติการาม
ลิ้งก์ข่าว https://bit.ly/3ngjv8e
5 ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น KMUTNB-64-COVID-03 24,000.00 มอบให้โรงพยาบาลจังหวัดระยอง รับมอบโดย รมต.สาธิต ปิตุเตชะ
ลิ้งก์ข่าว https://shorturl.asia/cotxb
6 โครงการจัดทำต้นแบบหุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอย (ULV) รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร วังฉาย
KMUTNB-64-COVID-04 120,000.00 มอบในวันประชุม กก.บริหารกองทุน ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์ และสาธิตการใช้งานบริเวณลานหน้าหอประชุมประดู่แดง
7 โครงการหุ่นยนต์ฉายรังสี UVC ระบบควบคุมไร้สายด้วยคลื่นวิทยุ เพื่อฆ่าเชื้อไวรัส จำนวน 6 เครื่องเพื่อมอบให้โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลบำราศนราดูร โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี ศาลรัฐธรรมนูญ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร วังฉาย
KMUTNB-64-COVID-05 330,000.00 - วันที่ 9 มิถุนายน 2564 มอบให้โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันบำราศนราดูร
ลิ้งก์ข่าว https://shorturl.asia/6VTDd
- วันที่ 16 มิถุนายน 2564 มอบให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ลิ้งก์ข่าว https://shorturl.asia/CZowt
- วันที่ 23 กันยายน 2564 มอบให้โรงพยาบาลศิริราช
ลิ้งก์ข่าว https://shorturl.asia/Z9i3K
- มหาวิทยาลัยศรีปทุมมารับไปแล้ว
- วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 มอบให้โรงพยาบาลราชวิถี ลิ้งก์ข่าว https://shorturl.asia/8LTHA
8 โครงการจัดทำตู้ตรวจโรคโควิด-19 ความดันบวก จำนวน 2 ตู้ เพื่อมอบให้กับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลชาติตระการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน KMUTNB-64-COVID-06 170,000.00 - วันที่ 19 สิงหาคม 2564 มอบให้ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาล ชาติตระการ และมีหนังสือขอบคุณจาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
ลิ้งก์ข่าว https://shorturl.asia/rxdVa
9 โครงการจัดทำเครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ จำนวน 3 ตู้ เพื่อติดตั้งที่วัดกำแพง วัดสังฆทาน และวัดชลอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน KMUTNB-64-COVID-07 270,000.00 - วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 มอบให้วัดกำแพง วัดสังฆทาน และวัดชลอ
ลิ้งก์ข่าว https://shorturl.asia/7Rxlt
10 ตู้ตรวจโรคโควิด-19 ความดันลบ สำหรับโรงพยาบาลพิปูน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน KMUTNB-64-COVID-08 85,000.00 - วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 มอบให้โรงพยาบาลพิปูน
11 อุปกรณ์เพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน (Oxygen Concentrator) รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร แก้ววิจิตร
KMUTNB-64-COVID-09 70,000.00 - ส่งมอบให้โรงพยาบาลเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
12 ตู้ตรวจโรคโควิด-19 แรงดันบวก สำหรับ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และ มจพ. วิทยาเขตระยอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน KMUTNB-64-COVID-10 170,000.00 - วันที่ 8 ธันวาคม 2564 มอบให้มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และ มจพ. วิทยาเขตระยอง
13 ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวี จำนวน 20 เครื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง KMUTNB-64-COVID-11 80,000.00 - วันที่ 3 กันยายน 2564 มอบให้โรงพยาบาลกลาง จำนวน 4 เครื่อง
ลิ้งก์ข่าว https://shorturl.asia/tvj5g
- วันที่ 9 กันยายน 2564 มอบให้โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จำนวน 14 เครื่อง
ลิ้งก์ข่าว https://shorturl.asia/bHnQZ
- วันที่ 10 กันยายน 2564 มอบให้โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 2 เครื่อง
ลิ้งก์ข่าว https://shorturl.asia/MPnmb
14 เตาเผาหน้ากากอนามัยต้านโควิด-19 จำนวน 1 เตา รองศาสตราจารย์ ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ
KMUTNB-64-COVID-12 100,000.00 - วันที่ 13 ธันวาคม 2564 มีการสาธิตการใช้งานเครื่อง เพื่อส่งมอบให้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ลิ้งก์ข่าว https://shorturl.asia/vV073
15 หุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อโรคและไวรัส จำนวน 3 ตัว รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี KMUTNB-64-COVID-13 210,000.00 - วันที่ 31 สิงหาคม 2564 มอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ลิ้งก์ข่าว https://shorturl.asia/0zGYP
- วันที่ 12 ตุลาคม 2564 มอบให้บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด
ลิ้งก์ข่าว https://shorturl.asia/ScPdo
- วันที่ 8 ธันวาคม 2564 มอบให้วัดกำแพง
16 หุ่นยนต์ฉายรังสี UVC จำนวน 3 ตัว รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร วังฉาย
KMUTNB-64-COVID-14 165,000.00 - วันที่ 31 สิงหาคม 2564 มอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ลิ้งก์ข่าว https://shorturl.asia/0zGYP
- วันที่ 12 ตุลาคม 2564 มอบให้บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด
ลิ้งก์ข่าว https://shorturl.asia/ScPdo
- วันที่ 20 ตุลาคม 2564 มอบให้บริษัท ดานิลี่ จำกัด
ลิ้งก์ข่าว https://shorturl.asia/jfsU9
17 ตู้ตรวจโรคโควิด-19 ชนิดแรงดันบวก จำนวน 2 ตู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน KMUTNB-64-COVID-15 170,000.00 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 มอบให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ติดตั้งที่อาคารอายุรกรรม และห้อง ICU เด็ก
ลิ้งก์ข่าว https://shorturl.asia/wuL3h
18 ตู้ตรวจโรคโควิด-19 ชนิดแรงดันลบ จำนวน 1 ตู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน KMUTNB-64-COVID-16 85,000.00 - วันที่ 31 มกราคม 2565 มอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี
19 เครื่องผลิตโอโซน จำนวน 15 เครื่อง เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจารย์ ดร.รจรินทร์ รัตนสุนทร KMUTNB-64-COVID-17 225,000.00 - ขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขั้นตอนเดินสายไฟประกอบเครื่อง
20 หุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อโรคและไวรัส จำนวน 3 ตัว รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร วังฉาย
KMUTNB-64-COVID-18 180,000.00 - ส่งมอบให้สมาคมศิษย์เก่า มจพ. สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. และวัดสังฆทาน
ลิ้งก์ข่าว https://shorturl.asia/lK2rF
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565