กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด


วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน
1. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาและงานวิจัยที่ขาดแคลน และสิ่งก่อสร้างที่จำเป็นซึ่งไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐหรือได้รับไม่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ
2. เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในรูปแบบของการให้ทุนการศึกษา การจัดหาอุปกรณ์การศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นต้น
3. เพื่อสนับสนุนเป็นเงินทุนวิจัยสำหรับการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ สำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และโรคติดเชื้ออื่น ๆ ให้กับสถานพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ
4. เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยเหลือ บรรเทาและเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)